Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

25/10/2023: Proposta d'acord del Grup Municipal Socialista - El Margalló per fomentar l'estalvi del consum municipal d'aigua i regular els seus usos en situació de sequera

Sessió ordinària de 25 d'octubre de 2023


El Districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d'aigua a les poblacions. De forma més recent, s'està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d'abastament d'aigua, fet pel qual és necessari garantir la disponibilitat d'aquest recurs mitjançant tant accions individuals d'estalvi d'aigua com cercant per part de les administracions vies alternatives i sostenibles per tal de garantir els serveis.

En el cas de les conques internes de Catalunya, d'acord amb la regulació europea i les habilitacions establertes a l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, l'article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i l'article 29 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 a 2027, aprovat per Decret 91/2023, de 16 de maig, en situació de sequera s'apliquen les determinacions contingudes al corresponent pla especial d'actuació en situacions de sequera, que inclou entre altres les mesures a aplicar en relació amb la utilització dels recursos hídrics en els diferents escenaris de sequera. Sitges ja es troba en situació d'excepcionalitat hidrològica, la situació prèvia a la d'emergència, i això afecta negativament alguns serveis urbans que es veuen restringits en cas de voler realitzar-se amb aigua potable. En aquest sentit, i en previsió de la situació que ja tenim a sobre, es va iniciar l'any 2021 un expedient a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la utilització d'aigües regenerades provinents de l'EDAR de Sitges – Sant Pere de Ribes per al reg de parcs i jardins de Sitges, és prioritari finalitzar aquest tràmit i engegar un nou expedient per a la possible reutilització de les aigües regenerades de la nova EDAR de Garraf per dos motius essencials; la diversificació de les fonts d'abastament del municipi, reduint la pressió de l'única font d'aigua potable del municipi alhora que no es malbarata aquesta aigua potable per a l'ús de reg i neteja de la via pública.

Les restriccions d'aquesta situació d'excepcionalitat hidrològica limiten molt el reg de les zones verdes i la neteja de la via pública amb aigua potable tot i que, tal com s'indica a les normes de l'estat d'excepcionalitat, el reg amb aigües regenerades no està restringit, minimitzant així l'estrès hídric al qual està sotmès ara mateix l'arbrat i les zones verdes del municipi i la neteja de la via pública no es veuria limitada en ferse amb aigua no potable, donant parcialment solució al problema de neteja que pateix Sitges.

Seguint en la línia de la diversificació de les fonts d'abastament, cal recuperar i mantenir en bon estat els múltiples pous que antigament havien donat servei a Sitges, ja que les aigües subterrànies són una garantia de recurs que permeten diluir la pressió a la qual estan sotmeses les aigües superficials, més susceptibles als episodis de sequera i que han rebut una pressió elevada a causa de la seva accessibilitat. El passat 10 d'octubre l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar una nova línia d'ajuts per a recuperar aquests pous municipals per a ajudar els municipis a disposar eines per a fer front a les sequeres.

En compliment de l'anterior, amb els objectius de protecció del medi, de garantir l'ús racional de l'aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d'aigua a la població i de dotar a l'Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l'estalvi en els consums d'aigua i regular els usos de l'aigua en el municipi en situació de sequera, es proposa l'adopció dels següents acords:

1. Iniciar contactes amb el Club de Golf Terramar i l'ACA per tramitar la modificació de la concessió d'aigües regenerades que té actualment el Club, per l'aprofitament d'aquestes per al reg de parcs i jardins municipals i per a la neteja de la via pública.

2. Finalitzar el tràmit que es va iniciar a l'agost de l'any 2021 a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la concessió d'un cabal d'aigües regenerades provinent de l'EDAR de Sitges – Sant Pere de Ribes per al reg de parcs i jardins i afegir a la concessió l'ús destinat a la neteja de la via pública.

3. Redactar i executar el projecte per l'aprofitament de les aigües regenerades provinents de l'EDAR de Sitges – Sant Pere de Ribes.

4. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua la concessió d'un cabal d'aigües regenerades provinents de l'EDAR de Garraf per al reg de parcs i jardins i per a la neteja de la via pública.

5. Redactar i executar el projecte per l'aprofitament de les aigües regenerades provinents de l'EDAR de Garraf.

6. Redactar i executar els estudis i projectes per a la recuperació de pous i captacions d'aigua subterrànies i acollir-nos a la línia d'ajuts anunciats per l'Agència Catalana de l'Aigua, que pot arribar a cobrir el 95% de la redacció i execució dels projectes.

 

Aprovada